Oferta

THORTEX – odporność na chemikalia

THORTEX - odporność na chemikalia
  • Odporność na chemikalia jest bardzo złożoną funkcją i nie zależy jedynie od rodzaju medium, ale również od wielu innych czynników jak np.: temperatury, stężenia, stanu aparatury, rodzaju przepływu, osmozy, jednoczesnych obciążeń mechanicznych, Niezależnie od w/w czynników odporność chemiczna zależna jest od tego czy kontakt z medium jest permanentny czy też występuje od czasu do czasu.
  • Temperatura jest najważniejszym z czynników, który wpływa na odporność chemiczną materiałów UNIREP. Prędkość większości reakcji chemicznych podwaja się ze wzrostem temperatury o 10oC. Metale UNIREP mogą wykazywać na niektóre media doskonałą odporność w normalnej temperaturze i być jednocześnie relatywnie mało odporne, gdy temperatura wzrasta powyżej 100oC. Zamieszczona w dalszej części tabela przedstawia odporność chemiczną poszczególnych metali w normalnej temperaturze na najważniejsze i najczęściej występujące media.
  • Stężenie, szczególnie w roztworach wodnych jest czynnikiem decydującym o zastosowaniu materiału UNIREP. Najwyższą agresywność wykazuje większość mediów przy 10% stężeniu, nie mniej występuje tutaj duża liczba wyjątków, które powodują, że odporność metali w roztworach 10% nie zawsze jest dostateczna w wyższych stężeniach i odwrotnie.
  • W zakładach produkcyjnych rzadko występują poszczególne chemikalia, poza zbiornikami do magazynowania. Znacznie częściej mamy do czynienia z ich roztworami, których agresywność jest w przybliżeniu wypadkową agresywności poszczególnych mediów. Zamieszczona w dalszej części tabela ułatwi Państwu znalezienie orientacyjnej odporności na roztwór w zależności od odporności na poszczególne chemikalia.
  • Stan fizyczny chemikaliów definiuje ich ruchliwość i wynikającą z tego reaktywność. Zazwyczaj najbardziej agresywne są media płynne, ponieważ atakujące molekuły są zarówno ruchliwe jak i wysoce skoncentrowane. Chemikalia w stanie stałym są mniej agresywne ponieważ molekuły nie posiadają tej ruchliwości i działanie na powierzchnię metalu UNIREP jest mniejsze. Gazy są z kolei mniej agresywne od chemikaliów w stanie stałym, gdyż co prawda ruchliwość cząsteczek jest największa, ale występuje mała koncentracja.
  • Czas styku z medium ma oczywisty wpływ na trwałość powierzchni metali UNIREP. Agresywność jest tym większa im kontakt jest dłuższy, przy założeniu, że rodzaj medium jest na tyle agresywny, że w ogóle oddziałuje na powierzchnię metali UNIREP.
  • Dynamika przepływu, szczególnie gdy występuje przepływ turbulentny, silnie niszczący urządzenia transportujące media. Metale UNIREP z uwagi na ich elastyczność i odporność na ścieranie wykazują przy dużej dynamice przepływu bardzo znaczna trwałość. Jeśli nawet odporność chemiczna materiałów tradycyjnych jest wyższa, to w warunkach pracy o dużej dynamice przepływu, trwałość ceramików UNIREP jest znacznie większa.
  • Z uwagi na mnogość przedstawionych powyżej czynników mających wpływ na trwałość powierzchni, opracowana przez nasze laboratoria tabela odporności korozyjnej poszczególnych metali może być traktowana jedynie jako wskazówka przy ich doborze. Należy podkreślić, że wieloletnie doświadczenia wskazują, że pokrycia UNIREP są znacznie trwalsze nie tylko od żeliwa, metali kolorowych i ich stopów, ale również od wielu gatunków stali wysokiej jakości.
  • Zamieszczona tabela bazuje na rezultatach jakie osiągnięto przy zanurzeniu metali i gum UNIREP w mediach przez okres 24 miesięcy w temperaturze 20oC. Zamieszczone cyfry oznaczają:

Informacje umieszczone na naszej stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji urządzeń następuje przy sprzedaży.